Kỷ niệm là một tài sản (2) (+ images)

Mỗi lần dọn phòng, soạn đồ cũ là một lần tôi “phát hiện” ra bao nhiêu món đồ bị bỏ quên trong quá khứ. Có những món gắn liền với kỷ niệm thời cấp ba, khiến tôi phải tần ngần một lúc lâu, tự hỏi không biết mình có nên vứt đi hay không… (bỏ…