Thế giới này được vận hành bởi tiền

Tôi biết tiêu đề của bài viết này hơi trúc trắc. Tôi đã có thể chỉnh nó thành: “tiền vận hành thế giới”, hoặc “tiền điều khiển thế giới”. Nhưng tôi cảm thấy sẽ chuẩn xác hơn, nếu cứ để tiêu đề dạng bị động như thế này. Thử nghĩ mà xem, vì sao thế…